Izpitna pravila in zakoni

IZPITNA PRAVILA

– Pisni izpit

Trajanje pisnih izpitov je določeno s predmetnim izpitnim katalogom in traja od 120 minut do največ 210 minut. Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri, vendar se morajo kandidati zbrati pred prostorom za opravljanje izpita vsaj 20 minut prej, kjer počakajo nadzorna učitelja.

Podrobnejši časovni potek za posamezne predmete si lahko pogledate tukaj.

Kandidat lahko zamudi začetek izpita največ za 30 minut, s tem da nima pravice do podaljšanja izpita. Če je predmet sestavljen iz več delov, kandidat pri ostalih ne sme zamuditi.

Kandidat lahko predčasno konča izpit, vendar ne prvih 30 minut in zadnjih 15 minut.

Kandidat ima lahko pri sebi le ustrezne pripomočke, ki jih predpisuje izpitni katalog za vsak predmet posebej. Kateri so pri posameznem predmetu dovoljeni, si lahko pogledate tukaj. Kandidat, ki je pisni izpit začel, mora izpitno gradivo oddati.

Med odmori kandidati ne smejo zapuščati šolskega območja.

– Ustni izpit

Ustni izpiti so pri slovenščini, matematiki in tujih jezikih. Razpored ustnih izpitov bo objavljen na oglasni deski najmanj tri dni pred začetkom ustnih izpitov.

Ustni izpiti trajajo največ 20 minut, kandidat pa ima možnost do 15 minutne priprave.

Kandidat ima pravico enkrat zamenjati izpitni list z ustnimi vprašanji. Zamenjava ne vpliva na oceno. Pri zamenjavi lista z ustnimi vprašanji, je drugi izbran list končen (kandidat ga ne sme zamenjati s prvim).

Kandidat do objave rezultatov ne sme biti seznanjen s točkami, ki jih je dosegel na ustnem delu izpita.

– Kršitve in ukrepi

Kršitve kandidatov pri izpitu so:

 • vpisovanje neprimernih znakov ali neprimerne vsebine v izpitno polo,
 • posedovanje pomožnega listka, mobitela oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov,
 • oziranje, pogovarjanje oziroma sporazumevanje,
 • prepisovanje ali dopustitev prepisovanja,
 • uporaba pomožnega listka, mobitela, elektronskih pripomočkov oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov,
 • motenje poteka izpita,
 • ponavljanje kršitev in njihovo stopnjevanje,
 • predložitev dela drugega kandidata,
 • posedovanje gradiva z oznako izpitne tajnosti,
 • zamenjava identitete kandidata.

Za kršitve kandidatov se lahko izrečejo naslednji ukrepi:

 • opomin,
 • prekinitev reševanja izpitne pole,
 • prekinitev dela izpita,
 • prekinitev izpita,
 • razveljavitev vseh opravljenih izpitov splošne mature.

V primeru prekinitve se izpitna pola, del izpita ali izpit oceni z nič točkami.

V primeru zamenjave identitete kandidata ali posedovanja gradiva z oznako izpitne tajnosti se prekine potek izpita in razveljavi vse opravljene izpite splošne mature.

Postopek izrekanja ukrepov

 • Ukrepi se praviloma stopnjujejo.
 • Opomin izreče nadzorni učitelj, tako da to zapiše v zapisnik o poteku izpita.
 • O prekinitvi reševanja izpitne pole, prekinitvi dela izpita, prekinitvi izpita in razveljavitvi vseh opravljenih delov izpita odloči šolska maturitetna komisija.
 • V primeru ugotovljene kršitve nadzorni učitelj nemudoma obvesti predsednika šolske maturitetne komisije, ki ugotovi dejansko stanje. O ukrepu odloči šolska maturitetna komisija takoj, sklep o tem pa kandidatu izda v 24 urah po ugotovitvi kršitve. Zoper sklep je dovoljena pritožba na Državno komisijo v treh dneh po prejemu sklepa. Državna komisija o pritožbi odloči v 30 dneh po prejemu pritožbe.
 • Če nadzorni učitelj prekine izpit, naroči kandidatu, da zapusti prostor, v katerem poteka izpit, tako da ne moti izvajanja izpita.

Kandidatu, ki ne spoštuje pravil maturitetnega izpita reda, se lahko izrečejo naslednji ukrepi:

 • opomin, če ne upošteva oziroma krši pravila izpitnega reda, moti potek pisnega ali ustnega dela izpita
 • prekinitev opravljanja dela izpita do konca tega dela, če kljub izrečenemu opominu nadaljuje s kršitvijo ali pa ponovno krši izpitni red
 • prepoved opravljanja izpita oziroma nadaljevanje izpita, če se ga zaloti pri uporabi nedovoljnih sredstev in pripomočkov ali metod pri izpitu.

Kandidatu, ki mu pristojni organ izreče ukrep iz druge alineje prejšnjega odstavka, se ne prizna doseženega števila točk iz dela izpita, pri katerem je storil kršitev.
Kandidat, ki mu je šolska maturitetna komisija izrekla ukrep iz tretje alineje prejšnjega odstavka tega člena, je iz tega izpita neocenjen.

Zaradi 43. čena Pravilnika o maturi, kjer: “Kandidati v izpitnem prostoru ne smejo imeti pripomočkov, kot je mobitel ali druge prenosne elektronske komunikacijske naprave.”,  je DKSM sprejela dva sklepa in sicer:

 • naj se posedovanje pomožnega listka ali elektronskega pripomočka med pisanjem mature v vsakem primeru enotno kaznuje s prekinitvijo reševanja izpitne pole.
 • se uporaba pomožnega listka, elektronskih pripomočkov oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov kaznuje s prekinitvijo dela izpita.

– Varstvo pravic kandidatov

Če so bile pri opravljanju izpita kršene določbe Pravilnika o maturi, se lahko kandidat pritoži na šolsko maturitetno komisijo v roku 24 ur. Šolska maturitetna komisija poda odgovor v 24 urah, če se kandidat ne strinja z odgovorom, se lahko pritoži na Republiški izpitni center.

Kandidat lahko v roku treh dneh po objavi rezultatov pisno zahteva vpogled v izpitno dokumentacijo. Vpogled je brezplačen.

Kandidat lahko, najkasneje naslednji dan po vpogledu v izpitno dokumentacijo, vloži obrazložen pisni ugovor na način izračuna izpitne ocene ali na oceno, na Državno komisijo za splošno maturo. Kandidat mora ugovoru priložiti dokazilo o plačanem znesku za stroške ugovora, ki se kandidatu v primeru upravičenega ugovora vrnejo.

Republiška maturitetna komisija odloči o pritožbi takoj ko je to mogoče, najpozneje pa v dveh mesecih od dneva, ko je bila pritožba vročena. Če je bila pritožba utemeljena, se ocena popravi. Odločitev Republiške maturitetne komisije je dokončna.

Izpitne pole in listi za odgovore se vrnejo kandidatu le na njegovo pisno zahtevo, ki jo mora predložiti Državnemu izpitnemu centru. Rok za pisno zahtevo je določen z maturitetnim koledarjem.

Akti ministrstva za šolstvo in šport

Zakon o maturi

Pravilnik o splošni maturi

Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami

Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti

Akti Državne komisije za splošno maturo

Dostopnost