Maturitetni tečaj

Program maturitetni tečaj je enoletni program in omogoča pripravo na maturo. Maturitetni tečaj poteka v obliki rednega pouka celo šolsko leto od oktobra do konca maja. Dijaki, ki se izobražuje po programu enoletnega maturitetnega tečaja, se k opravljanju mature prijavijo  v rokih in na enak način kot ostali dijaki v četrtem letniku gimnazije.

Kandidati, ki uspešno končajo izobraževanje po tem programu, lahko pristopijo k splošni maturi. Program je brezplačen.

Na šoli bomo v šolskem letu 2024/2025 vpisali 1 oddelek maturitetnega tečaja (36 prostih mest).

Splošni pogoji za vpis

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

 • srednje poklicnosrednje tehniško strokovno izobraževanje,
  (pogoj je, da kandidat pred tem (v predhodnem izobraževanju) še ni ponavljal ali prestopil v drug izobraževalni program brez napredovanja),
 • četrti letnik programa Waldorfske gimnazije,
  (pogoj je, da kandidat še nikoli ni ponavljal ali prestopil v drug izobraževalni program brez napredovanja, ta pogoj pa ne velja za tiste kandidate, ki srednješolskega izobraževanja še niso zaključili in so se izobraževali v šolskem letu 2018/2019 ter izobraževanje nadaljevali v naslednjih šolskih letih brez prekinitve),
 • tretji letnik gimnaziječe je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto ali
 • osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije. Preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije kandidat opravlja na šoli, ki izvaja maturitetni tečaj.

Predmetnik maturitetnega tečaja

Poleg treh obveznih maturitetnih predmetov (SLO, ANG, MAT) imajo kandidati na izbiro še dva izbirna maturitetna predmeta.

Rokovnik za vpis v maturitetni tečaj 

DatumAktivnost/opravilo
Do 5. septembra 2024Rok za oddajo prijavnice za vpis
10. septembra 2024 do 15. ureObjava stanja prijav na spletni strani MVI
13. septembra 2024Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa in morebitnih spremembah obsega razpisa
26. in 27. septembra 2024Vpis v maturitetni tečaj
30. september 2024Objava stanja vpisanih na spletni strani MVI

Način prijave v maturitetni tečaj

Prijavnica

 • Prijavnico (obrazec za vpis – prijavnica) oddajte po NAVADNI POŠTI najkasneje do četrtka, 5. septembra 2024, na naslov GIMNAZIJA JESENICE, Trg Toneta Čufarja 1, 4270 Jesenice, s pripisom PRIJAVA V MATURITETNI TEČAJ ali po e-pošti: vesna.smolej-vrzel@gimjes.si . Prijavnice, ki bodo prispele po omenjenem datumu, se bodo štele kot prepozne in zato ne bodo upoštevane.
 • V prijavnici ne pozabite zapisati svojega E-POŠTNEGA NASLOVA, saj vas bomo lahko na podlagi tega obveščali o pomembnih informacijah v zvezi s prijavno-vpisnim postopkom.

Obvezne priloge k prijavnici

Kandidati, ki so zaključili katerokoli srednjo šolo:

 • fotokopija spričevala o poklicni maturi, oz. zaključnem izpitu, ter
 • fotokopija prvega, drugega in tretjega letnika srednje šole.

Kandidati, ki so zaključili četrti letnik programa Waldorfske gimnazije:
fotokopija prvega, drugega, tretjega in četrtega letnika srednje šole.

Kandidati, ki so zaključili tretji letnik gimnazije:

 • fotokopija spričevala prvega, drugega in tretjega letnika ter potrdilo, da niso bili v izobraževalnem procesu vsaj eno leto po zaključenem tretjem letniku (slednjega dobijo na šoli, kjer so se nazadnje izobraževali).

Kandidati, ki imajo zaključeno le osnovnošolsko izobrazbo:

 • fotokopija potrdila o opravljenem preizkusu znanja na ravni tretjega letnika gimnazije.

Spletne povezave za informacije o maturitetnem tečaju 

 Dodatne informacije 

Za dodatne informacije v zvezi z maturitetnim tečajem lahko kontaktirate šolsko svetovalno delavko Vesno Smolej Vrzel po e-pošti: vesna.smolej-vrzel@gimjes.si ali po telefonski številki 04 580 94 50. 

Dostopnost