Izpiti

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

 Preverjanje in ocenjevanje znanja ureja Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah. Objavljen je v knjižici Šolska pravila v srednjih šolah, ki jo je izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport. V septembru jo bodo prejeli vsi dijaki. Vsem dijakom in staršem je na razpolago tudi v knjižnici. Opozarjamo na bistvene člene pravilnika:

 1. Zagotovljena je javnost ocenjevanja (4. člen), a znanje ocenjuje učitelj in ne dijak!
 2. Preverjanje znanja (5. člen).
 3. Oblike in načini ocenjevanja (7. člen):

Učitelj na začetku ocenjevalnega obdobja seznani dijake z načini, oblikami in kriteriji ocenjevanja.

 1. Ugotovitve (10. člen):

Če dijak ni pridobil nobene ocene, ima eno ali več negativnih ocen in nobene pozitivne, ni dosegel standardov znanja in učnih ciljev, ali je bil zaradi zdravstvenih razlogov delno oproščen sodelovanja pri pouku, se to ugotovi z besedami: »ni dosegel minimalnega standarda (NMS)«. To je možno samo v 1. ocenjevalnem obdobju. Na koncu šolskega leta je dijak lahko: pozitiven, negativen, neocenjen ali opravičen.

 1. Roki za ocenjevanje (11. člen):
 • Učitelj na začetku ocenjevalnega obdobja napove roke za pisanje ocenjevanih pisnih izdelkov in jih vpiše v dnevnik.
 • Dijak lahko piše za oceno največ tri pisne izdelke na teden in enega na dan.
 • Če dijak piše pisni izdelek na lastno željo, učitelj ni dolžan upoštevati pravila iz prejšnje alineje.
 • Štirinajst dni pred ocenjevalno konferenco dijaki ne pišejo izdelkov, razen če gre za ponovno preverjanje (13. člen).

Po predhodnem soglasju učiteljskega zbora je ravnateljica ob začetku šolskega leta določila, da bo na naši gimnaziji v šolskem letu 2009/10 za vse letnike pouk organiziran v dveh ocenjevalnih obdobjih.

 1. Pravila ocenjevanja (12. člen):

Učitelj v skladu s katalogom znanj in učnim načrtom določi oblike, način, obseg in raven ocenjevanja ter postopek ocenjevanja za vsako ocenjevalno obdobje posebej.

 1. Ponovno ocenjevanje (13. člen):

Po predhodnem soglasju učiteljskega zbora je ravnateljica ob začetku šolskega leta 2009/10 določila za našo gimnazijo višjo mejo za ponavljanje, in sicer 50 % negativno ocenjenih pisnih izdelkov.

 1. Ocenjevanje v primeru odsotnosti (14. člen):

Po predhodnem soglasju učiteljskega zbora je ravnateljica ob začetku šolskega leta določila, da na naši gimnaziji v šolskem letu 2009/10 ne bomo določili odstotek obvezne prisotnosti pri pouku.

 1. Kršitve pravil (15. člen):

Če pri pisanju pisnih izdelkov ali pri drugih oblikah ocenjevanja znanja učitelj zaloti dijaka pri uporabi nedovoljenih pripomočkov, pri prepisovanju oziroma drugih kršitvah predpisanih pravil ocenjevanja, ga oceni z negativno oceno.

 1. Seznanitev z uspehom in vpogled (17. člen):
 • Dijaku oziroma staršem je treba omogočiti vpogled v dijakove ocenjene pisne in druge izdelke.
 • Dijak oziroma starši lahko pisno zahtevajo fotokopijo pisnega ali drugega izdelka.
 • Učitelj vrne dijakom pisne oziroma druge izdelke v petih delovnih dneh potem, ko jih je seznanil z oceno, v primeru ugovora pa po končanem postopku.

Učiteljski zbor se je strinjal s predlogom, da se na naši gimnaziji vračajo pisni izdelki sedmi dan po seznanitvi dijakov z oceno pisnega izdelka. S tem sklepom so bili seznanjeni dijaki na začetku šolskega leta.

 1. Končna ocena pri predmetu (18. člen):

Končno oceno pri predmetu ob zaključku pouka v šolskem letu določi učitelj ob upoštevanju ocen iz vseh ocenjevalnih obdobij. Dijak ne more biti ocenjen pozitivno, če v zadnjem ocenjevalnem obdobju nima nobene pozitivne ocene.

 1. Obveščanje o uspehu (21. člen):

Šola mora ob koncu ocenjevalnega obdobja pisno obvestiti dijaka in njegove starše o ocenah, doseženih pri posameznih predmetih, ob koncu pouka v šolskem letu ali po opravljenih izpitih oziroma drugih obveznostih, določenih z izobraževalnim programom, pa tudi o splošnem učnem uspehu. Dijak dobi spričevalo oziroma obvestilo v šoli.

 1. Če je dijak opravičeno odsoten zaradi bolezni, mu ni dovoljeno priti v šolo le zaradi pisnega ali ustnega preverjanja znanja. To mora opraviti, ko pride spet v šolo.

S posebnostmi pri preverjanju in ocenjevanju pri posameznem predmetu vas bodo seznanili profesorji na začetku vsakega ocenjevalnega obdobja.

IZPITI IN IZPITNI ROKI

(38. člen Pravilnika o ocenjevanju)

K opravljanju izpita se dijak prijavi najkasneje tri dni pred izpitnim rokom z izpolnitvijo obrazca Zapisnik o izpitu, ki ga dobi v tajništvu šole. Priporočamo, da se dijaki na junijski ali avgustovski rok prijavijo takoj po zaključku pouka oziroma po neuspešnem poskusu v prvem roku. Dijak se lahko odjavi v tajništvu najmanj dva dni pred rokom opravljanja izpita. Če se dijak iz opravičenih razlogov ne udeleži izpita, ali ga prekine, ga lahko opravlja še v istem roku, če je to mogoče. Razloge za odsotnost ali prekinitev izpita mora šoli pisno sporočiti najkasneje v enem dnevu po izpitu in priložiti ustrezna dokazila. O upravičenosti razlogov odloči ravnatelj najkasneje v treh dneh po prejemu vloge. Če se dijak ne odjavi pravočasno, ali se iz neopravičenih razlogov izpita ne udeleži, ali ga prekine, je neocenjen. Razpored izpitov je objavljen najkasneje dva dni pred rokom za opravljanje izpitov na oglasni deski in na spletni strani šole.

Predmetni izpit

(30. člen Pravilnika o ocenjevanju)

Predmetni izpit opravlja dijak, ki je bil ob koncu pouka pri posameznem predmetu neocenjen, oziroma če hitreje napreduje. Predmetni izpiti potekajo v istih rokih kot popravni izpiti. Kot predmetni izpit se opravljajo tudi deli predmeta iz drugega odstavka 18. člena Pravilnika o ocenjevanju. Če dijak ni dosegel minimalnega standarda v enem ocenjevalnem obdobju, ker je bil/a neocenjen, obsega predmetni izpit snov obdobja, v katerem je bil neocenjen. Dijak s posebnimi potrebami in dijak, ki izpolnjuje pogoje iz 21. in 23. člena Zakona o gimnazijah oziroma 48. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, lahko opravlja predmetne izpite tudi po vpisu v naslednji letnik, če tako odloči ravnatelj. Dijak, ki je neocenjen iz enega ali več predmetov in ima tudi popravne izpite, mora opravljati predmetne izpite pred popravnimi. Če skupno število izpitov ni večje od treh, lahko opravlja izpite po lastni odločitvi.

Popravni izpit

(29. člen Pravilnika o ocenjevanju)

Na popravnem izpitu se ocenjuje znanje iz predmeta, pri katerem je bil dijak ob koncu pouka ocenjen negativno. Dijak opravlja popravni izpit iz posameznega predmeta največ dvakrat. Če ima dijak tri popravne izpite, lahko v junijskem roku opravlja izpit iz dveh predmetov. V primeru, da je dijak negativno ocenjen iz več kot treh predmetov, ponavlja letnik.

Dopolnilni izpit

(32. člen Pravilnika o ocenjevanju)

Dijak lahko enkrat izboljšuje oceno in sicer do konca 3. letnika (do 31. 8.) ali ob koncu 4. letnika, to je pred pričetkom mature. Pri končni oceni se upošteva boljša ocena.

Varstvo pravic dijakov

1. Ugovor zoper oceno (45. člen):

Dijak lahko v treh dneh po prejemu letnega spričevala ali po vpisu ocene v evidenco o ocenjevanju znanja vloži ugovor.

2. Postopek reševanja ugovora (46. člen):

O utemeljenosti ugovora odloči najkasneje v treh dneh po njegovi vložitvi komisija za ugovore (v nadaljnjem besedilu: komisija). Komisijo sestavljajo najmanj trije člani, ki jih imenuje ravnatelj na začetku šolskega leta. Komisija ugotovi, ali je ugovor utemeljen ali neutemeljen. Odločitev komisije je dokončna.